Health Dvision Praha

Vít Svoboda, Alexey Klyuykov <graphic design>, A1 architects <architekture> 2010