„Karel Prager Gott“

Spam, Vít Svoboda, A1 architects, 2011